Nákupný košík - 0,00 €

Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.

 1. Prevádzkovateľ  internetového obchodu/ sídlo firmy

Pavol Janoštín
Andreja Bažíka 180
027 32 Zuberec
IČO: 37672347
DIČ: 1021454511
Bankové spojenie: 

Prevádzka: Andreja Bažíka 180, 02732 Zuberec

2. Objednávateľ

Je osoba / spoločnosť ktorá si na stránkach www.dar-suvenir.sk  vybrala a objednala daný výrobok. Objednávateľ sa v objednávke zaväzuje uviesť pravdivé kontaktné informácie a to: celé meno / obchodné meno, adresa doručenia / email / telefonický kontakt.

Všeobecné obchodné podmienky (skrátené) 

  • uvedemé ceny sú konečné (neplatca DPH).
  • k uvedeným cenám sa pripočítavajú poplatky za dopravu a balné pre rok 2015: za doručenie objednávky v Slovenskej republike dobierkou vo výške min. 4,00€, ceny za prepravu sú určované podľa taríf Slovenkej pošty. O cene poštovného bude zákazník informovaný spätným e-mailom.
  • zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu
  • storno objednávky akceptujeme do 24 hod.
  • tovar expedujeme do 5 dní prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.


Vážime si našich zákazníkov, preto sa snažíme vyriešiť všeky problémy k ich spokojnosti. Budeme radi ak sa nám ozvete v prípade akýchkoľvek problémov alebo požiadaviek!

3. Objednávka

Je príkazom pre dodávateľa na vybavenie a odoslanie tovaru v čo najkratšom čase na adresu objednávateľa

Objednávka – uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru dodávateľa kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok prostredníctvom internetového obchoduwww.dar-suvenir.sk . Prijatie objednávky od kupujúceho sa považuje za záväzné. Po obdržaní objednávky potvrdí dodávateľ prijatie objednávky zaslaním potvrdzujúceho emailu, ktorý kupujúci uvedie v objednávke. Dodávateľ potvrdí kupujúcemu stav objednávky a predpokladaný termín doručenia. Objednávka musí obsahovať tieto údaje: celé meno / obchodné meno, adresa doručenia / email / telefonický kontakt. Predávajúci nezodpovedá za meškanie alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci alebo v prípade, kde objednaný tovar nie je v žiadanej lehote na trhu dostupný. Objednávku je možné stornovať do 24 hod od obdržania informačného e-mailu.

 

4. Dodacia lehota

V prípade ak je objednávaný tovar v čase objednávky skladom bude v rozmedzí 2-5 pracovných dni od prijatia objednávky vyexpedovaný. V prípade že daný tovar nieje na sklade bude objednávateľ bližšie informovaný v prvý pracovný deň od prijatia objednávky o dobe dodania. Tá sa pohybuje v rozmedzí 2-3 týždne a to najmä pri objednávaní remeselných výrobkov. Tovar bude objednávateľovi zaslaný na dobierku Slovenskou poštou. Odberateľ si môže tovar vyzdvihnúť osobne po zaplatení a to na adrese prevádzky po ohlásení sa. Pri tomto spôsobe sa sa poštovné nezarátava do ceny tovaru. Predávajúci nesmie spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu, ktoré si spotrebiteľ neobjednal, ak súčasne s dodávkou takého tovaru alebo s poskytnutím takej služby žiada ich zaplatenie.

5. Platobné podmienky

Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu riadne a včas. Väčšinou je to priamo pri doručení balíka na dobierku  alebo prevodom na účet dodávateľa vopred ak sa obe strany nedohodnú inak. Dodávateľ vystaví odberateľovi daňový doklad ktorý je súčasťou balíka.

Poštovné a balné je pripočítavané k cene tovaru na náklady odberateľa

- pri preberaní zásielky v hotovosti ( na pošte)
Cena dopravy podľa taríf slovenskej pošty.

Cena latby na dobierku je stanovená podľa taríf Slovenkej pošty. Minimálne však 4,- €.

 Ceny poštovného do iných krajín sa vypočítavajú individuálne. Neváhajte nás kontaktovať.

7. Zrušenie zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti

Predávajúci má právo odstúpiť od dodávky tovaru v prípadoch, ak:

  • kupujúci pre účely kúpy tovaru predloží neplatné, prípadne akýmkoľvek spôsobom sfalšované doklady,
  • kupujúci neprevezme z dôvodov spočívajúcich na jeho strane predmet kúpy v riadne avizovanom termíne.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný

- prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, 
- vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

8. Všeobecné a záverečné ustanovenia

1.  Pokiaľ nie je uvedené v tejto zmluve inak, spravujú sa právne vzťahy príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny uvedenej v informačných materiáloch na základe ktorých kupujúci predmet kúpy vybral, ak zmena ceny nastane na základe skutočností, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť v čase od podpísania zmluvy kupujúcim až do jej doručenia do sídla predávajúceho. 
3. Akékoľvek zmeny a doplnky týchto obch. podmienok sú možné len písomne vzájomnou dohodou zmluvných strán, formou písomného dodatku.
4. Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť aj účinnosť dňom zaplatenia tovaru kupujúcim.

 9. Záruka

Na všetok predávaný tovar , pokiaľ nieje určené pri tovare inak je poskytovaná zákonom záručná doba 2 roky. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie veci spôsobené jej používaním

 10. Reklamácia

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez email, telefonicky, osobne alebo písomne. Reklamovaný tovar musí byť doručený dodávateľovi do miesta jeho prevádzky spolu s písomným oznámením závady, inak bude reklamácia považovaná za neplatnú. Balíky na dobierku nepreberáme. Pri reklamácií je nutné predložiť doklad o zaplatení

 

11. Ochrana osobných údajov

Informácie ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.